Všeobecné obchodní podmínky


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné podmínky (dále jen „všeobecné podmínky“) firmy Inizio Internet Media, s.r.o., IČ: 28143884, místo podnikání F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice(dále jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě a v souvislosti s všeobecné smlouvou k internetové službě “Konverzky (dále jen „všeobecná smlouva“ a „služba“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „nabyvatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese https://saas.konverzky.cz/admin/subscription (dále jen „webová stránka“). Služba slouží zejména k vytváření webových stránek, tzv. konverzních trychtýřů.

1.2. všeobecné podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele při poskytnutí licence ke službě, při poskytování servisních služeb souvisejících se službou nabyvateli, při zajištění provozu služby na serveru poskytovatele (hostingové služby) a další vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele.

1.3. Služba je na základě všeobecné smlouvy poskytována nabyvateli výlučně pro užití na serveru poskytovatele, kdy poskytovatel za podmínek stanovených níže taktéž zajišťuje hosting a provoz služby.

1.4. Služba v její testovací verzi je poskytována 14 dní bezplatně (dále jen „základní verze služby“) a nabyvatel ji může využít pokud dříve již tuto službu nevyužíval. Služba s rozšířenou funkcionalitou (Premium předplatné) je za úplatu (dále jen „placená verze služby“). Cena za placenou verzi služby je definována na webové stránce https://saas.konverzky.cz/admin/subscription

2. UZAVŘENÍ všeobecné SMLOUVY

2.1. Nabídka poskytovatele ohledně možnosti uzavření všeobecné smlouvy je aktuální po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Tímto není omezena možnost poskytovatele uzavřít všeobecné smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Pro zaslání návrhu na uzavření všeobecné smlouvy vyplní nabyvatel registrační formulář ve webové stránce. Návrh na uzavření všeobecné smlouvy odešle nabyvatel poskytovateli po zaškrtnutí rámečku (tzv. check-box) s popiskem „Souhlasím s všeobecnými podmínkami“ a kliknutím na tlačítko „Registrovat“. Údaje uvedené v návrhu na uzavření všeobecné smlouvy jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a nabyvatelem vzniká doručením akceptace poskytovatele s návrhem na uzavření všeobecné smlouvy nabyvateli.

2.4. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít všeobecné smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily všeobecné smlouvu (včetně všeobecných podmínek).

2.5. Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání všeobecné smlouvy. Náklady vzniklé nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením všeobecné smlouvy si hradí nabyvatel sám.

3. PŘEDMĚT všeobecné SMLOUVY

3.1. Poskytovatel se všeobecnou smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít službu, a to způsoby a v rozsahu stanoveném ve všeobecných podmínkách.

3.2. Poskytovatel se všeobecnou smlouvou dále zavazuje poskytovat nabyvateli servisní služby související se službou a zajistit v základním rozsahu provoz služby na serveru (hostingové služby), a to vše v souladu s čl. 6 a násl. všeobecných podmínek.

4. UŽITÍ SLUŽBY NABYVATELEM

4.1. Služba bude nabyvateli poskytnuta zprovozněním na serveru poskytovatele.

4.2. Nabyvatel bere na vědomí, že služba je chráněna autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití služby.

4.3. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není nabyvatel oprávněn provádět změny a/nebo dekompilaci služby.

4.4. Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv poskytovatele a případné informace ohledně autorských práv k službě.

4.5. Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití služby může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy. Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům.

4.6. Nabyvatel není oprávněn ze služby odstranit logo či jiné označení poskytovatele s výjimkou prostředků, které nabízí administrační rozhraní služby.

5. PLACENÁ VERZE SLUŽBY

5.1. Výše odměny poskytovatele bude stanovena ve všeobecné smlouvě, a to dle smluveného tarifu služby. Tímto článkem není dotčeno právo poskytovatele poskytnout službu za jiných podmínek.

5.2. Platební podmínky při uhrazování všeobecné odměny upravuje čl. 6 všeobecných podmínek.

5.3. K aktivaci placené verze služby dojde po uzavření všeobecné smlouvy a ihned po úspěšném provedení platby.

5.4. O skončení období zkušebního provozu služby může být nabyvatel předem informován poskytovatelem, a to nejčastěji pět (5) dní před skončením období zkušebního provozu služby). V případě, že nabyvatel má zájem ukončit účinnost všeobecné smlouvy, může tak učinit v souladu se všeobecnými podmínkami.

5.5. Součástí placené verze služby je odesílání e-mailových sekvencí na kontakty získané prostřednictvím služby Konverzky.

5.5.1. Cena odesílaných e-mailů závisí na počtu e-mailů odeslaných za 30 kalendářních dní od posledního přepočtu odeslaných e-mailů. Datum přepočtu pro daného uživatele je uveden v nastavení uživatelského účtu v administraci služby.

5.5.2. Při odeslání vyššího množství e-mailů dojde k aktivaci vyššího limitu, který je zpoplatněn dle ceníku uvedeném v nastavení uživatelského účtu v administraci služby.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Platba za službu je splatná měsíčně, a to vždy v měsíčních intervalech od dne, kdy došlo k vzniku nároku na první (1) měsíční odměnu (dále jen „zúčtovací měsíc“). Nárok na první měsíční odměnu vzniká poskytovateli:

6.1.1. ihned po aktivování placené varianty služby

6.2. Platba je splatná pomocí platební karty.

6.3. Je možné využít automatických plateb, kdy dojde po uplynutí měsíční lhůty k automatické platbě dle ceníku.

7. SERVISNÍ A HOSTINGOVÉ SLUŽBY

7.1. Po dobu účinnosti všeobecné smlouvy bude poskytovatel poskytovat nabyvateli následující servisní služby:

7.1.1. úpravy (patches), aktualizace (updates) či vylepšení (upgrades) služby, a to dle rozsahu a v čase stanoveném uvážením poskytovatele;

7.1.2. zálohování dat nabyvatele, přičemž frekvence zálohování dat je jeden (1) den; daty se pro účely provádění zálohování dle všeobecné smlouvy rozumí data, která nabyvatel vloží do služby;

7.1.3. základní technická podpora prostřednictvím elektronické pošty.

7.2. Na základě všeobecné smlouvy dále zajistí poskytovatel pro nabyvatele základní hostingové služby nezbytné pro provoz služby v rámci počítačové sítě internet. Hostingovými službami se tak rozumí zajištění přístupu koncových uživatelů k serveru poskytovatele, na kterém bude umístěna služba, po síti internet pod protokolem https a dále zajištění provozu hardware a příslušných počítačových programů nezbytných k fungování služby.

8. DOMÉNY

8.1 Poskytovatel je zprostředkovatelem nákupu domén u registrátora INTERNET CZ a.s., IČ 26043319, se sídlem Ktiš č. p. 2, okres Prachatice, PSČ 384 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd. B vl. 1245. Nákup a provozování domény se řídí jeho smluvními a obchodními podmínkami.

8.2 Držitelem domény je společnost Inizio Internet Media s.r.o.

8.3 Nabyvatel souhlasí s tím, že mohou být jeho osobní data předávána dalším osobám, pokud je to vyžadováno pro vedení příslušné domény.

8.4 Nabyvateli je umožněno nakládat s doménou po uhrazení poplatku dle aktuálního ceníku, který je uveden v administraci služby.

8.5 Platba za doménu probíhá pomocí automatické platby prostřednictvím uložené platební karty v administraci služby.

8.6 Cenu za registraci nebo prodloužení nebo přeregistrace nebo jiné obdobné operace s doménovými jmény, je provozovatel oprávněn měnit od následujícího předpláceného období, tedy od okamžiku příštího prodloužení služby.

8.7 V případě žádosti ze strany držitele domény může Provozovatel doménu vyjmout ze zákaznického účtu Zákazníka a dát jí do přímé správy držitele. Zákazník nemá v takovém případě nárok na vrácení případných poplatků za nevyužité období domény.

9. POSKYTOVÁNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY

9.1 Provozní služby nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně nabyvatele nebo jiných osob. Provozní služby tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

9.2. Poskytovatel může provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality provozních služeb. V souvislosti s tímto oprávněním může poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování provozních služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny služby nebo jiných počítačových programů.

9.3. Při poskytování provozních služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb.

9.4. V případě, že k poruše v poskytování provozních služeb došlo z důvodů na straně nabyvatele, zavazuje se nabyvatel uhradit poskytovateli náklady na odstranění této poruchy. V jiných případech nese náklady spojené s odstraňováním poruchy poskytovatel.

9.5. Provozní služby zajišťuje poskytovatel také prostřednictvím třetích osob, s čímž nabyvatel souhlasí.

10. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY NABYVATELE

10.1. Není-li stanoveno jinak, není nabyvatel oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám. V případě, že nabyvatel poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se nabyvatel tuto škodu poskytovateli nahradit.

10.2. Nabyvatel nesmí v rámci služby ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

10.2.1. zasahuje do autorských práv, do práv souvisejících s právem autorským třetích osob či do jiných práv duševního vlastnictví,

10.2.2. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;

10.2.3. je zásahem do práv na ochranu hospodářské soutěže,

10.3. Nabyvatel nesmí v rámci služby ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je pornografický nebo odkazuje na pornografické materiály.

10.4. Nabyvatel nesmí v rámci služby ukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing).

10.5. Nabyvatel nesmí v rámci služby ukládat informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele (včetně hypertextových odkazů na obsah, který poškozuje dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele).

10.6. Nabyvatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.

10.7. Nabyvatel nesmí při využívání služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu.

10.8. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných nabyvatelem. Nabyvatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony nabyvatele (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě)

10.9. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených nabyvatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoliv třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených nabyvatelem v rámci služby. V případě, že v souvislosti s plněním podle všeobecné smlouvy bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoliv třetí osoba, zavazuje se nabyvatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených nabyvatelem v rámci služby byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se nabyvatel uhradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Nabyvatel není ve vztahu k poskytovateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

11.2. Nabyvatel je povinen zajistit dodržování ustanovení všeobecných podmínek také ze strany koncových uživatelů. V případě, že dojde k porušení ustanovení všeobecných podmínek koncovým uživatelem, odpovídá nabyvatel poskytovateli jako by všeobecné podmínky porušil sám.

11.3. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno nabyvatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

11.4. Nabyvatel nesmí šířit informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele (včetně šíření hypertextových odkazů směřujících na obsah, který poškozuje dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele).

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

12.1. Nabyvatel bere na vědomí, že služba a provozní služby nejsou vhodné k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je služba a provozní služby užívány. Nabyvatel bere na vědomí, že v průběhu užívání služby a provozních služeb může dojít k chybám.

12.2. Nabyvatel dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti služby, která není výslovně uvedena ve specifikaci služby, se za vadu nepovažuje.

12.3. Nabyvatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě nabyvatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení nabyvatele, za zálohování dat nabyvatelem, za stav ostatního programového vybavení nabyvatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení nabyvatele.

12.4. V případě vzniku škody na straně nabyvatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služby či provozních služeb si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování licence omezení náhrady této případné škody včetně ušlého zisku vzniklé nabyvateli tak, že celková náhrada škody je omezena výší odměny poskytovatele skutečně uhrazené nabyvatelem za předchozí zúčtovací měsíc. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením všeobecné smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla nabyvateli v důsledku vady služby a provozních služeb vzniknout, může činit maximálně částku ve výši odměny poskytovatele skutečně uhrazené nabyvatelem za předchozí zúčtovací měsíc.

13. OCHRANA INFORMACÍ

13.1. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství poskytovatele. Důvěrnými informacemi jsou pak principy, metody a postupy, na kterých je založena služba (včetně zdrojového kódu služby) či ostatní technické know how poskytovatele.

13.2. Nabyvatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Nabyvatel nesmí bez písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy poskytovatele. Nabyvatel se zavazuje zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které budou mít ke službě přístup.

13.3. Poskytovatel nebude přistupovat k informacím vloženým nabyvatelem do služby, není-li to nezbytné k zajištění chodu služby či provozních služeb. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací podle předchozí věty.

13.4. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana.

13.5. Ustanovení tohoto článku (čl. 12) nejsou dotčena ukončením účinnosti všeobecné smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost skončí nejdříve sedm (7) let po ukončení účinnosti všeobecné smlouvy.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

14.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek zpracování osobních údajů.

15. TRVÁNÍ všeobecné SMLOUVY

15.1. všeobecné smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.

15.2. Není-li v rámci tarifu služby smluveno jinak, je všeobecné smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

15.3. Poskytovatel je oprávněn všeobecnou smlouvu kdykoliv vypovědět, zejména v případě, kdy se rozhodne ukončit poskytování služby. Výpověď všeobecné smlouvy bude poskytovatelem provedena zasláním oznámení na elektronickou adresu nabyvatele. všeobecné smlouva zaniká šedesát (60) kalendářních dnů po provedení výpovědi všeobecné smlouvy Poskytovatelem.

15.4. Nabyvatel je oprávněn všeobecnou smlouvu kdykoliv s účinností ke konci zúčtovacího měsíce vypovědět, a to buď písemnou výpovědí doručenou poskytovateli nebo vypnutím automatických plateb.

15.5. Nabyvatel může požádat o vrácení celé částky za členství. Lhůta pro vrácení této částky je 14 dní od provedení platby.

16. ODSTOUPENÍ OD všeobecné SMLOUVY

16.1. Nabyvatel, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, je v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a) občanského zákoníku oprávněn od všeobecné smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele. Nabyvatel souhlasí s tím, že poskytovatel započne s plněním všeobecné smlouvy neprodleně po jejím uzavření.

16.2. Poskytovatel může od všeobecné smlouvy odstoupit v případě, že nabyvatel poruší povinnost vyplývající z všeobecné smlouvy (včetně všeobecných podmínek) či zasahuje do autorských práv ke službě.

17. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Pokud právní vztah založený všeobecné smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

17.2. Pro rozhodování sporů o právech a povinnostech vzniklých na základě všeobecné smlouvy nebo v souvislosti s ní je v obchodních věcech v případě věcné příslušnosti okresního soudu v prvním stupni příslušný Okresní soud v Českých Budějovicích a v případě věcné příslušnosti krajského soudu v prvním stupni je příslušný Krajský soud v Českých Budějovicích.

17.3. Ustanovení odchylná od všeobecných podmínek je možné sjednat ve zvláštní všeobecné smlouvě písemně. Odchylná ujednání ve zvláštní všeobecné smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných podmínek.

17.4. Ustanovení všeobecných podmínek tvoří nedílnou součást všeobecné smlouvy. Všeobecné smlouva a všeobecné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Všeobecnou smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

17.5. Znění všeobecných podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných podmínek. 19.6. Poskytovatel je oprávněn k poskytování licencí na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování.

17.6. Případným zánikem nabyvatele přechází práva a povinnosti z všeobecné smlouvy na jeho právního nástupce.

17.7. Je-li některé ustanovení všeobecných podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky všeobecné smlouvy či všeobecných podmínek vyžadují písemnou formu.

17.8. všeobecné smlouva včetně všeobecných podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

17.9. Kontaktní údaje poskytovatele jsou uvedeny na https://saas.konverzky.cz/contactV Českých Budějovicích 29.4.2020

Jan Nedvěd, jednatel